Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu

 

Autor Jiří Zlámal
Rok vydání 2009
ISBN 978-80-86723-79-2
Počet stran 208
Cena 190 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše národní vzdělávací soustava stala nedílnou součástí evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru, jehož základem je mobilita studentů i učitelů, prostupnost studia a postupná harmonizace organizace studia. Rozvoj mezinárodní spolupráce je podporován řadou významných mezinárodních dohod a deklarací (Boloňská deklarace, Lisabonská strategie), na které přímo navazují strategické dokumenty ČR v oblasti vzdělávání. V oblasti profesního vzdělávání vyžaduje reálná edukační současnost změny v obsahu, cílech a pojetí tak, aby vybavovalo absolventy studia kompetencemi skutečných osobností s vyhraněnými postoji.

To ale není možné aktuálně naplnit bez vysokého odborného kreditu a neustálého pedagogického růstu učitelů všech stupňů škol. Další celoživotní vzdělávání realizované v součinnosti s externími zdroji nebo v rámci resortů se stává nezbytnou nutností.

V pedagogické praxi to znamená připravit učitele na provádění výuky v novém kontextu, kde klíčovou disciplínou jejich vzdělání bude oborová didaktika jako komplexní didaktická kategorie.

Proto také vznikla tato monografie se záměrem poskytnout pedagogickým pracovníkům a studentům pedagogických oborů synteticky zpracovanou pomůcku vycházející z obecné didaktiky, doplňující a rozšiřující již vydané studijní materiály.

Monografie je pojednána interdisciplinárně, navazuje na dosud získané znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a filozofie.

Autor chce zároveň jejím prostřednictvím iniciovat provádění pedagogického výzkumu jako systémovou vědeckou činnost umožňující kvalifikovaně evaluovat měřitelné parametry poskytovaného vzdělání.

Poděkování náleží všem, kteří pomohli radou, znalostmi, zapůjčením materiálů, kritickými připomínkami či laskavým slovem a pochopením ke vzniku této publikace.