Environmentální aspekty potenciálu území

 

Autor

 Petr Houška

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-041-9
Počet stran 80
Cena 120,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji od 17.2.2014

Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady odborných předmětů vysokých škol specializovaných na obor Cestovní ruch.
Struktura publikace nazvaná „Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch“ je logická a vyvážená. Za přínos předložené publikace považuji její komplexnost. Zahrnuje základní pojmy a definice z oblasti ekologie, udržitelného rozvoje cestovního ruchu či potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu. Důraz je kladen i na základní právní přepisy a koncepční dokumenty, a to jak na úrovní národní, tak i regionální či mezinárodní.
Nedílnou součástí publikace je i postižení souvislostí mezi ekonomickým rozvojem a jeho vlivem na místní společenství a kulturu či nutnost ochrany přírodního a kulturního dědictví pro další generace.
Hodnotíme-li destinaci z hlediska jejího rozvoje cestovního ruchu je velmi důležitým aspektem kvalita poskytovaných služeb. Proto za velmi pozitivní hodnotím kapitoly, které se problematice kvality věnují.

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.