Gerontagogika

 

Autor

 Dana Benešová

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-039-6
Počet stran 136
Cena 160,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako aplikovaná andragogická disciplína přináší souhrn poznatků o stáří a stárnutí s důrazem na edukační práci s dospělými a seniory, a to jak ve smyslu výchovy a vzdělávání ke stáří, učení se stárnout, tak především problematiku metod a technik aktivizace a vzdělávání ve stáří. Cílovou skupinou gerontagogiky v nejširším pojetí není pouze starší generace, ale i dospělí jedinci v produktivním věku a rovněž děti a mládež. Zaměřuje se též na studium mezigeneračních vztahů, tzv. mezigenerační učení. V užším pojetí se potom orientuje pouze na edukaci ve stáří, tj. zaměřuje se výlučně na vzdělávání a aktivizaci seniorů s cílem zvýšit kvalitu života.
Teoretická východiska předloženého textu se opírají o filozofické a edukační koncepty. Kolegyně Mgr. Dana Benešová provedla analýzu demografických ukazatelů a prezentovala politické, sociologické, psy-chologické i ekonomické aspekty stáří a stárnutí v kontextu evropské integrace. Aktuálnost problematiky dokresluje přehled strategických dokumentů o rozmanitých aspektech stáří a celosvětovém trendu stárnutí populace. Publikace je koncipována jako vysokoškolská učebnice, vhodná zejména pro kombinované a distanční formy studia, s efektivními a interaktivními prvky využitelnými zejména při samostudiu.