top
logo


Komunikace v informační společnosti Tisk

Komunikace v informační společnosti

 
Autor
 Josef Musil 
Rok vydání
 2007
Studijni obor
 SMK
Počet stran  144 s.
Cena 180,- Kč
ISBN
 978-80-86723-39-6

 

 

 

 

Tato publikace je určena posluchačům magisterského studia oborů nespecializovaných na sociální a masovou komunikaci. Náplní kurzu jsou základní poznatky z oblasti masové komunikace a popis současného stavu i předpokládaného vývoje informační společnosti v souvislostech kulturních a sociálních aspektů životního stylu, trávení volného času i pracovních aktivit. Konkrétněji je pojednána komplexní role elektronických médií ve společnosti, základy jejich působení, význam svobody projevu, rizika médií a jejich minimalizování cestou regulace. Cílem je dosáhnout v oblasti sociální komunikace a médií teoretického poznání odpovídajícího úrovni znalostí v ostatních oblastech společenských věd a rozvíjet správné používání médií pro vzdělávání a obohacení životního stylu.

 

Kurz předpokládá znalosti v rozsahu bakalářského vzdělání v humanitním oboru. Jedním z hlavních cílů kurzu je systematizování základních znalostí o médiích v případech absence mediální výchovy a jisté doplnění klasických humanitních oborů (politologie, sociologie, filosofie) o aspekty spojené s informační společností. Výběr témat byl kromě metodickopedagogického hlediska řízen i snahou o pojetí oboru jako živého, stále se vyvíjejícího a aktuálního tématu, proto jsou exponována témata umožňující vnímání oboru v aktuálních společenských a politických souvislostech.

 

Do textu byla zařazena řada číselných údajů z oblasti mediametrie a sociologických výzkumů. Až na výjimky jde o demonstraci objektivního charakteru vykládaných poznatků a o nácvik hledání souvislostí a vnímání trendů. Srovnávací data z jiných zemí byla často volena z minulosti – a to z doby, která je blízká současné fázi vývoje v ČR. Text lze studovat jednak souvisle v pořadí jednotlivých kapitol, jednak – na základě orientace dané detailními nadpisy, podrobným obsahem a křížovými odkazy v textu – i výběrovým způsobem. V tomto případě je však třeba doporučit studium pokud možno celých hlavních kapitol, protože menší úseky nemusí poskytovat dostatečně konzistentní informaci. Důležitou součástí textu je přehled pojmů z oblasti médií (kap.10), která zahrnuje základní termíny, nevysvětlované jinak v textu.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, internet domain names. Valid XHTML and CSS.