top
logo


Vybrané kapitoly z psychologie Tisk

 

Vybrané kapitoly z psychologie

Autor

Marie Farková

Rok vydání
2008
Studijni obor
VD, SMK
Počet stran
336 s.
Cena 260,- Kč
Poznámka
2. vydání
ISBN
978-80-86723-64-8

 

Vyprodáno

 

 

 

 

Studijní text "Vybrané kapitoly z psychologie" je určen pro studium předmětů na Univerzitě J. A. Komenského Praha. Obsahuje základní penzum psycholo-gických poznatků pro studenty bakalářského programu v oboru vzdělávání dospělých, mediální a sociální komunikace, jakož i magisterského studijního programu andragogika a speciální pedagogika.

 

Text tvoří dva na sebe tematicky i logicky navazující díly, dále členěné na kapitoly a podkapitoly. Obsah prvního dílu tvoří výběr teoretických poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie, druhý díl učebního textu je koncipován jako teoretický exkurz do ontogenetické psychologie, včetně deskripce a analýzy sociálně psychologických fenoménů, které vývoj jedince ovlivňují.

 

Didaktickou kvalitu recenzovaného textu podstatně zvyšuje autorčin způsob zpracování jednotlivých témat, kdy po vymezení studijních cílů a klíčových pojmů, následuje operacionalizace základních pojmů a kategorií, doplněná o přehled názorů různých autorů k dané problematice a odkazy na povinnou i doporučenou literaturu. Možnost samostatné práce s encyklopedicky prezentovanými poznatky v textu poskytují autorkou vytvořené autokorektivní testy (včetně klíče) k získání zpětné vazby studentů o porozumění dané proble-matice, které jsou zařazeny za jednotlivými tematickými celky. Nebezpečí „informační zahlcenosti“, pramenící z kvantity prezentovaných poznatků (směry, teorie, přístupy, typologie), se autorce podařilo eliminovat funkčním zařazením vhodných příkladů.

 

Prezentace různých teorií, směrů, přístupů, typologií „vedle sebe“ podstatně zužuje prostor pro černobílé chápání jevů s psychologickým pozadím a naopak vytváří prostor pro jejich komparaci, samostatné uvažování a tvůrčí aplikaci do konkrétních podmínek praxe. Obsah, rozsah, řazení a způsob prezentace poznatků odpovídá požadavkům na vysokoškolský učební text.

 

Studijní text je odborně fundovaný, zároveň čtivý, doplněný vhodně ilustrativními příklady a slovníčkem odborných termínů.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, internet domain names. Valid XHTML and CSS.