Životní styl v informační společnosti

 

Autor

Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.

Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7452-119-5
Počet stran 176
Cena 210,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Předložená práce se zabývá nesporně zajímavým a aktuálním tématem komputerizace české populace a průnikem informačních technologií do diferencované struktury životních stylů. Má vysokou informační hodnotu a může být i podkladem pro diskuse a zamýšlení nejen v sociologii životního stylu a médií, ale zejména v sociologii výchovy a v pedagogických disciplínách, zaujme při analýze vztahů generací i při studiu problémových až deviantních jevů. Určitě přináší také podněty pro sociologii politiky zejména s nárůstem rozvoje různých politických hnutí a akcí zprostředkovaných i vyvolávaných právě s využitím informačních sítí. Autorka se opírá o bohatý seznam literatury, využívá však především dat empirických šetření. Hlavním metodologickým pilířem práce je tzv. druhotná analýza a interpretace výzkumů, a to zejména těch, na nichž se podílela. Velkou pozornost zasluhuje teoretický vstup a zarámování problematiky v němž se čtenář seznámí s problematikou přístupů k „vzdělanostní“ a „informační společnosti“ a především pak s úlohou nových informačních a komunikačních technologií, s generačním vývojem jejich užívání, s pozitivními i kriticky reflektovanými dopady. Jsou zde tak rozebírány přístupy k životnímu způsobu a životnímu stylu. V centru pozornosti se pak ocitají hodnoty, hodnotové orientace a aktivity v čase. Velká pozornost je věnována sociálnímu rozměru života a vývoji životního stylu, a to jak historicky, tak v životních etapách jedinců.

Velmi přínosný je pro čtenáře výklad a využití náročné metodologie, a to využití faktorové a clusterové analýzy k utváření typologie. A i v tomto smyslu lze za završení práce považovat pasáže věnované empiricky zkonstruovaným sedmi typům životních stylů. Autorka pak cílí z hlediska tématu své práce především k popisu a analýze využívání informačních a komunikačních technologií v rámci takto zkonstruovaných typů životního stylu, z nichž tzv. „kyber rozvojový životní styl“ pokládá za nositele společenské dynamiky.

doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.