Řízení firemních financí

 

Autor

Dr. Jindřich Nový

Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-136-2
Počet stran 160
Cena 235,-Kč

 

 

 

 

 

 

Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

Formát A4

 

Významné změny, k nimž v posledních letech dochází v oblasti podnikání a v požadavcích klientů, manažerů a ostatních zainteresovaných stran na jeho řízení a adekvátní informační zajištění, se projevují mimo jiné i v potřebě nově zhodnotit úlohu (dnes již) tradičních nástrojů a metod řízení. Mezi tyto nástroje patří i management financí, často bez nadsázky označovaný jako páteř řízení z pozice managementu podniku.

V tomto smyslu hodnotím základní obsahové zaměření předkládané publikace, jejímž ústředním obecným mottem je přiblížit čtenářům významný potenciál, který představuje problematika řízení a správy podnikových financí, aby si mohli udělat základní a rámcovou představu o tomto specifickém „světě“ v podniku a rozuměli pojmům, kategoriím a předmětným souvislostem.

Výše uvedený přínos vyplývá zejména ze způsobu zpracování publikace. Ten zaujme zejména velice širokou znalostní bází autora. Jak ze struktury textu, tak i z výkladu jednotlivých problémových oblastí je zřejmé, že autor je podrobně obeznámen nejen s přístupem k ekonomice podnikání v podmínkách České republiky, ale také se specifiky a odlišnostmi v přístupech k finančnímu řízení.

Pro pojetí výkladu je tak typické, že překonává úzce instrumentální pohled na řízení jako na disciplínu, jejímž cílem je řídit hodnotové parametry podnikatelského procesu. Předkládaná publikace naopak zdůrazňuje zejména uživatelský rozměr disciplíny.

V hodnocení předkládané publikace je třeba zdůraznit také pojmovou vytříbenost, propracovanost příkladové části a pedagogickou sdělnost.

 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.