Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci

 

Autor

Kolektiv autorů

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-037-2
Počet stran 80
Cena 80,-Kč

 

Vyprodáno

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha vzdělává úspěšně již několik let v prezenční a kombinované formě studenty řady oborů. Bakalářské a následně magisterské studium je ukončeno kvalifikační prací, kterou studenti obhajují v rámci státních závěrečných zkoušek. V uplynulých letech byla vydána v několika reedicích studijní příručka, jak tyto závěrečné práce psát. Toto poslední vydání je kompletně přepracované a rozšířené, zejména ve vztahu k aktuálním platným písemným a bibliografickým normám, a to ČSN 01 6910, ČSN ISO 690 (01 0197).

Nová aktualizovaná příručka „Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci“, jak již název napovídá, je omezena pouze na práce bakalářské a diplomové, neboť na rigorózní a disertační práce je kladena vyšší náročnost na metodologickou a výzkumnou část.

Hlavním cílem příručky je provést studenty celým procesem zpracování kvalifikační práce. V úvodu je vymezen rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací. Následuje „jádro“ příručky – popis informačních zdrojů a způsoby jejich využití při psaní textu. Navazují kapitoly věnované struktuře práce, od fáze vymezení tématu a cíle práce, přes její formální úpravy a odborný styl, až po závěr.

Celý text příručky je prostoupen řadou konkrétních příkladů, což nepochybně přispěje ke kvalitě zpracování bakalářských a diplomových prací. Součástí jednotlivých kapitol jsou i odkazy na publikace či další zdroje, v nichž lze získat mnoho užitečných informací.

V závěrečné části příručky jsou vloženy přílohy, které obsahují vzory jednotlivých normovaných stran.

Autorský tým přeje studentům hodně úspěchů při zpracování kvalifikačních prací.

Kolektiv autorů