Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci

Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci

 

Autor

 Jarmila Klugerová

 Irena Prázová

 Tereza Vacínová

Rok vydání  2008
Studijni obor  všechy obory
Počet stran  52 s.
Cena  50,- Kč (2. vydání – vyprodáno)
ISBN  978-80-86723-72-3

 

Poznámka

 

 

 

 

vyprodáno

Příručka slouží k základní orientaci při vypracování bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Hlavním cílem je seznámit posluchače s vlastním zpracováním (od fáze vymezení tématu a cíle práce až po vypracování seznamu bibliografických odkazů) a přiblížit požadavky kladené na úpravu a strukturu bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.

 

Po prostudování budete znát: 

obecný postup při zpracování závěrečné práce, 

základní strukturu, obsah a formu, 

technické náležitosti,

teoretické základy výzkumného procesu a jeho fází,

pravidla pro práci s odbornou literaturou a jinými dokumenty.

 

Budete schopni:

připravit formální podklady pro vypracování závěrečné práce,

zvolit vhodné téma závěrečné práce podle sledované problematiky,

vyhledávat, třídit a zpracovávat různé zdrojové dokumenty,

dodržovat základní strukturu práce,

technicky, obsahově a eticky správně citovat a vytvářet bibliografické citace,

vytyčit hlavní a dílčí cíle (případně hypotézy) práce,

zpracovat a prezentovat získaná data.

 

U doktorských a disertačních prací je kladen velký důraz na metodologii a zároveň na využití závěrů a výsledků výzkumu pro rozvoj oboru. Práce by měla být původním příspěvkem k lidskému poznání, měla by objevit něco dosud neznámého, co čtenář před jejím prostudováním neznal. Průvodce je vypracován stručně a přehledně s četnými praktickými ukázkami. Autorský tým Vám přeje mnoho úspěchů ve studiu a při psaní odborných textů.bsahu jednotlivých klíčových politických ideologií.