Komunikace v teorii a praxi SP

 

Autor

Kolektiv autorů

Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-128-7
Počet stran 140
Cena 190,-Kč

 

 

 

 

 

 

Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

 

Recenzovaný rukopis knižnej publikácie pod názvom Komunikace v teorii a praxi speciální pedagogiky je kolektívnym výstupom autorov z katedry speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe pod odborným vedením

J. Klugerovej. Autori publikácie majú ambície prezentovať základné poznatky o sociálnej a pedagogickej komunikácii s osobami so špecifickými potrebami so zameraním na konkrétne problémy komunikácie osôb s rôznymi druhmi postihnutia a narušenia, a to nielen v teoretickej rovine, ale aj v rámci špeciálnopedagogickej praxe. V tejto súvislosti pozitívne hodnotím rukopis publikácie, a to z troch hľadísk.

Po prvé, z hľadiska aktuálnosti spracovanej témy, nakoľko problematika rozvíjania komunikácie s osobami so špecifickými potrebami síce nie je novým fenoménom v špeciálnej pedagogike, ale nadobúda v teórii i praxi nový rozmer najmä v pod-mienkach sociálnej i pedagogickej inklúzie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo autori môžu akceptovať ako novú výzvu. Po druhé, z hľadiska obsahového a precízneho prístupu autorov k spracovaniu nastolenej témy v knižnej publikácii, ktorý spočíva teoretickej analýze skúmanej problematiky na základe relevantných domácich i zahraničných prameňov, v logickej nadväznosti textu, v dodržaní zásad autorského citačného prístupu s formulovaním vlastných odporúčaní pre špeciálnopedagogickú prax. Po tretie, z hľadiska pragmatického prístupu autorov, ktorý spočíva v ich zámere prispieť k zhrnutiu a obohateniu teoretických poznatkov a skúseností zo špeciálnopedagogickej praxe najmä pre študentov špeciálnej pedagogiky v rámci  ich pregraduálnej prípravy, ako aj pre pedagógov v špeciálnych školách a zariadenia pre deti, mládež a dospelých so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami v rámci ich kontinuálneho a postgraduálneho štúdia.

Rukopis knižnej publikácie Komunikace v teorii a praxi speciální pedagogiky svojím konkrétnym teoretickým spracovaním nastolenej problematiky a súčasne pragmatickým zameraním môžeme vnímať ako prínosný k humánnemu riešeniu problémov v sociálnej a pedagogickej komunikácii osôb so špecifickými potrebami, pre ktorých intervencia v oblasti komunikácie a komunikačnej kompetencie by mala smerovať k nadobudnutia atribútov prosociálnej, otvorenej a komunikatívnej osobnosti.

 

doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.

Katedra špeciálnej pedagogiky

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity