Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

 

Autor

 Kolektiv autorů

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-044-0
Počet stran 240
Cena 240,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji od 5.5.2014

Publikace „Ochrana civilního obyvatelstva v republikovém měřítku“ autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě na aktuální „krizový“ vývoj. Publikace svým metodickým přístupem a obsahovým zaměřením splňuje všechny nároky kladené na takovýto druh odborné literatury, přináší inovované poznatky, které jsou užitečné nejen pro rozvoj teorie, ale i aplikační praxi. Vlastní text publikace je zpracován zcela srozumitelným způsobem, tj. odborným a přesto čtivým stylem. Výklad je prováděn systematicky s patřičnými odkazy, což je důkazem patřičně vysoké odborné erudice autorského kolektivu. Téma knihy je pojato s velkou náročností na znalost odborné literatury i judikatury. S tématem knihy se autorský kolektiv vypořádal velmi fundovaným způsobem vyváženě propojujícím zpracovávanou teoretickou materii s aktuálními informacemi. Kniha je dokladem toho, že autoři zcela a v hlubších souvislostech rozumí dané problematice, jsou schopni vystihnout její podstatné rysy, rozebrat její podstatu, vymezit a formulovat odůvodnění a řešení problematiky. Publikaci lze hodnotit jako cenný přínos odborné literatury v oblasti rozvoje ochrany civilního obyvatelstva se zaměřením na studium teorie a praxe krizového řízení.

           JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze