Sociálně-právní ochrana dětí

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Autor

Věra Novotná
Vladimír Fejt

Rok vydání 2009
ISBN 978-80-86723-77-8
Studijni obor SP
Počet stran 256

Cena

230 Kč

 

 

 

 

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí má v systému veřejného práva významné postavení a v České republice dlouholetou tradici. Výkon sociálně-právní ochrany dětí není zdaleka jednoduchý, neboť sociálně-právní ochrana je ovládána ústavními principy, mezinárodními dokumenty a je zakotvena v řadě právních předpisů. Její výkon není jednoduchý také proto, že se velmi citelně dotýká života dětí a jejich rodin a problémy v rodinách bývají někdy dlouho skryté a nedaří se je snadno a včas řešit.

 

Úspěchy v řešení velice složitých situací potvrzují, že sociální pracovník vykonávající sociálně-právní ochranu musí být teoreticky i prakticky připravený řešit složité životní situace dětí, do kterých se v převážné většině nedostávají vlastním přičiněním nebo vinou, ale například v důsledku nezodpovědného přístupu rodičů. Učebnice by měla posloužit k samostatnému studiu vedoucímu k získání vědomostí potřebných k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních, včetně učitelů, vychovatelů, výchovných poradců a na praktických situacích si ověřit svoje schopnosti buď alternativně, nebo jednoznačně situaci řešit.

 

Protože sociálně-právní ochrana dětí je ovládána jak výše uvedeno mnoha významnými ústavními a mezinárodními dokumenty, zákony a k nim prováděcími předpisy, učebnice obsahuje základní informace a předpokládá se, že student také sám prostuduje zákony a další právní normy a v nich ustanovení související. K tomu slouží přehled doporučené literatury a právních předpisů. I když od pracovníka, který ve své profesi přichází do kontaktu s problematikou sociálně-právní ochrany dětí, nelze požadovat znalosti a dovednosti při aplikaci všech uvedených právních předpisů a mezinárodních smluv, je široký přehled a orientace nezbytná.

 

V rámci specializace na konkrétním orgánu sociálně-právní ochrany je pak nezbytná dokonalá znalost a ta umožní správnou aplikaci právního předpisu a poskytnutí vyčerpávající pomoci dítěti a jeho rodině. Rovněž také pomoc v konkrétních případech lidem působícím mimo uvedené orgány je v zájmu dětí více než potřebná.