Metody rozvoje sociálních dovedností

 

Autor

prof. PhDr. M. Kodým, CSc.

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-046-4
Počet stran 108
Cena 160,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Odbornou publikaci „Metody rozvoje sociálních dovedností“ lze obsahem považovat za specifickou především díky její pestrosti a důrazu na rozvoj interdisciplinárních problémů. Stěžejní základnu tvoří psychologie, která teoreticky pokrývá většinu předkládaných témat – od schopností a dovedností, přes kompetence, talent a inteligenci. Nechybí ovšem ani tolik potřebný pedagogický a sociologický rozměr. Díky této rozmanité optice autor nabízí zajímavou sondu do sledovaných jevů a procesů. Studenti tak mají možnost seznámit se s náročnými tématy srozumitelnou a přehlednou formou.
Profesor Miloslav Kodým patří mezi přední české psychology, kteří se dlouhodobě zabývají vědeckým výkladem geneze osobnosti. Studium kompetenčních přístupů, které tvoří dominantní jádro celého textu, nelze úspěšně zvládnout bez hluboké znalosti poznatků z různých vědních disciplín a se znalostí praxe. To vše předložená studijní publikace v zajímavém autorském podání nabízí.

      doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha