Sociální psychologie

 

Autor

doc. PhDr. J. Koťa, doc. PhDr. D. Trpišovská, CSc., PhDr. M. Vacínová, CSc.

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-029-7
Počet stran 176
Cena 180,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Přepracované a rozšířené vydání.

Publikace „Sociální psychologie” jako celek zdařile plní svou funkci uvádějícího průvodce, který umožní studentům seznámit se s různými způsoby studia lidské existence a jejího společenského kontextu a pochopit rozsáhlost sociálně psychologického poznání, které zahrnuje různá teoretická východiska i různé metodologické přístupy.

Obsah publikace je členěn do deseti kapitol. První dvě vstupní kapitoly seznamují studenty s předmětem sociální psychologie, výzkumem v této oblasti a významem discipliny v každodenním životě. Ze zpracování obsahu ostatních zařazených kapitol vyplývá, že se autoři snažili preferovat výklad sociální dimenze chování, respektovat kontexty, v nichž probíhá styk člověka s člověkem, a ve vztahu k pojmu „interakce“ strukturovat pojetí jednotlivých kapitol.

Obsah kapitol je zpracován přehledně a pro studenty srozumitelně. Umožňuje jim v každé z nich postihnout její studijní cíle, klíčová slova a v závěru si prostřednictvím zpracování řešení předložených otázek a úkolů vyzkoušet, jak se dokáží orientovat v obsahu při využití získaných informací jako instrumentů řešení.

Studijní text jako celek je svým zpracováním zcela jistě přínosem pro studenty andragogiky, speciální pedagogiky a mediální komunikace.

 

doc. PhDr. Stanislav Navrátil, CSc.