Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací

 

Autor

prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Rok vydání 2012
ISBN 978-80-7452-025-9
Počet stran 88
Cena 80,-Kč

 

 

 

 

 

 

Co je a co není smyslem této publikace
Pro řadu z vás půjde o jeden z prvních obsáhlejších písemných projevů a tak se můžeme bez studu z jedné strany setkat s nezkušeností, nesmělostí a váhavostí a z druhé strany se od vás bude vyžadovat samostatnost a prokázání schopnosti práce s odbornou literaturou a tvůrčí přístup aplikace znalostí k řešení zadaného tématu. Skutečně se po zkušenostech ukazuje, že při psaní bakalářských a diplomových prací jsou mnozí studenti bezradní a dopouštějí se zbytečných (elementárních) chyb.
Inspirací pro napsání publikace byly pozitivní i negativní zkušenosti, projevující se při zpracování a vedení bakalářských a diplomových prací. Smyslem publikace není dávat podrobné návody a určitá zažitá dogmata, ale poskytnout ucelený přehled o smyslu, racionálnosti a efektivnosti zásad a postupů při zpracování prací. Publikace se proto soustřeďuje zejména na obecné pokyny.
Publikace je jen pomocníkem, rádcem a nemůže nahrazovat váš individuální (tvůrčí) přístup při zpracování práce nebo suplovat vedení práce.

Co získáte
Rady pro zpracování bakalářských a diplomových prací od výběru tématu a zadání práce přes metody přípravy ke zpracování a úpravě práce. Opomenuty nejsou ani otázky obhajoby práce a názorné přílohy.
Potřebné znalosti pro zpracování práce (ke struktuře, obsahu a formě) a v průběhu přípravy práce i potřebné dovednosti a schopnosti.
Soubor objektivních postupů, návodů a prostředků ke shromažďování, vyhodnocování a interpretaci vědeckých poznatků.

Co se od vás očekává
Nové poznatky a znalosti předávat a interpretovat stručně, přesně a věcně správně (především v době globalizace a informační expanze).
Prokázat schopnost aplikovat poznatky získané v průběhu celého studia na řešení zvoleného tématu (problému) bakalářské nebo diplomové práce.