Vybrané kapitoly z psychologie

Autor PhDr. Marie Farková, Ph.D.
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-130-0
Počet stran 400
Cena 319,-Kč
Aktuálně již v prodeji

Třetí aktualizované vydání

Vazba brožovaná V2

Studijní text „Vybrané kapitoly z psychologie” je určen pro studium předmětů na Univerzitě J. A. Komenského Praha. Obsahuje základní penzum psychologických poznatků pro studenty bakalářského programu v oboru vzdělávání dospělých, mediální a sociální komunikace, jakož i magisterského studijního programu andragogika a speciální pedagogika. Text tvoří dva na sebe tematicky i logicky navazující díly, členěné na kapitoly a podkapitoly.

Obsah prvního dílu tvoří výběr teoretických poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie. Druhý díl učebního textu je koncipován jako teoretický exkurz do ontogenetické psychologie, včetně deskripce a analýzy sociálně psychologických fenoménů, které vývoj jedince ovlivňují.

Didaktickou kvalitu recenzovaného textu podstatně zvyšuje autorčin způsob zpracování jednotlivých témat, kdy po vymezení studijních cílů a klíčových pojmů, následuje operacionalizace základních pojmů a kategorií, doplněná o  přehled názorů různých autorů k dané problematice a odkazy na povinnou i doporučenou literaturu. Možnost samostatné práce s encyklopedicky prezentovanými poznatky v textu poskytují autorkou vytvořené autokorektivní testy (včetně klíče) k získání zpětné vazby studentů o porozumění dané problematice, které jsou zařazeny za jednotlivými tematickými celky.

Nebezpečí „informační zahlcenosti“, pramenící z kvantity prezentovaných poznatků (směry, teorie, přístupy, typologie), se autorce podařilo eliminovat funkčním zařazením vhodných příkladů. Prezentace různých teorií, směrů, přístupů, typologií „vedle sebe“ podstatně zužuje prostor pro černobílé chápání jevů s psychologickým pozadím a naopak vytváří prostor pro jejich komparaci, samostatné uvažování a tvůrčí aplikaci do konkrétních podmínek praxe.

Obsah, rozsah, řazení a způsob prezentace poznatků odpovídá požadavkům na vysokoškolský učební text. Studijní text je odborně fundovaný, zároveň čtivý, doplněný vhodně ilustrativními příklady a slovníčkem odborných termínů.