Distanční vzdělávání a e-Learning

Distanční vzdělávání a e-Learning

 

Autor  Helena Zlámalová
Rok vydání  2008
Studijni obor  VD
Počet stran   142 s.
Cena  170,- Kč
 ISBN  978-80-86723-74-7

 

 

 

 

Předkládaný text je určen studentům kteří se připravují na práci v oblasti vzdělávání dospělých a potřebují získat souhrnné informace o moderní formě externího studia, která se nazývá distanční vzdělávání (dále užíváme zkratku DiV).

 

Cílem studijního modulu je sjednotit názory na tuto novou technologii vyučování a učení, zdůraznit hlavní rozdíly mezi ostatními formami studia, seznámit zájemce s celým systémem distančního studia, stručně poukázat na historické souvislosti vzniku distančního vzdělávání. Cílem je také naučit studenta pracovat s distančním studijním textem a zejména pak umět takový text napsat a formálně upravit, podat pohled na odlišnou roli tutora, studujících i celého organizačního zázemí, na kterém distanční studium stojí.

 

Text je určen k samostatnému studiu a předpokládá tvůrčí přístup ke studiu, vysokou studijní motivaci, schopnost efektivně se učit a také vysokou míru osobní zodpovědnosti. Může sloužit i jako určitá forma sebereflexe, která by mohla být – vedle získaných vědomostí a dovedností – dalším přínosem studia. K hlavním vzdělávacím cílům modulu patří:

 

  •  osvojení základní odborné terminologie;
  •  ozřejmení historického kontextu DiV;
  •  seznámení se s možnostmi využití DiV, s jejími přednostmi i nedostatky;
  •  získání všeobecného přehledu o nové vzdělávací technologii jako dynamickém systému a seznámení se s hlavními prvky tohoto systému;
  •  přiblížení podmínek a pravidel organizace přípravy distančního studijního programu či kurzu, studijních materiálů a multimediálních pomůcek;
  •  naučit se připravit studijní opory pro distanční studium;
  •  naučit se základní pravidla a praktické dovednosti pro práci tutora DiV;
  •  seznámit se s principy eLearningu a didaktickými možnostmi využití ICT pro distanční studium.