Právě vychází

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. a kol. autorů
Rok vydání 2022
ISBN 978-80-7452-213-0
Počet stran 199
Cena Sborník mezinárodní konference
První vydání

Elektronická publikace, formát B5

Autor prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

Mgr. Lívia Šebíková, PhD.

Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-211-6
Počet stran 172
Cena projektový výstup
První vydání

Formát B5, vazba V2

Kniha analyzuje jednu ze základních existenciálních otázek lidské bytosti „Kdo jsem?“ a s tím související sociální důsledky „Jak to dělám? Stýkám se s jinými lidmi….?“ Sleduje teoretickou linii, která začíná otázkami o povaze osoby a konceptualizaci osobnosti (v adlerovském jazyce životního stylu), pak pokračuje k formování zkoumáním toho, jak člověk přichází, kdo je, a nakonec nastiňuje, jak se to, kdo jsme, projevuje v konstrukci našich vztahů, na příkladu romantických vztahů.

 

Autor Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA, DBA
Rok vydání 2022
ISBN 978-80-87306-14-7
Počet stran 192
Cena 250,-Kč
První vydání

 

Formát B5

Demence jako nová mezinárodní priorita je leitmotivem předkládané monografie Mgr. Lukáše Stárka, Ph.D., MBA, DBA. Autor textu poukazuje na nezbytnost multidisciplinární spolupráce, poukazuje na etické aspekty sociální práce, přístupy zaměřené na člověka v sociální práci v kontextu demence jako nástroje komplexního působení v sociálním terénu. Důraz je také kladen na složitost profesní identity sociálního pracovníka.
Vyvozuje vztah sociální práce do čtyř oblastí nejen jako profesního nástroje, ale také jako vědního oboru
s následným metodologickým ukotvením. S pojmem demence autor pracuje nejen v kontextu stárnutí populace, ale také přes specifická rizika i s prizmatem kvality života osob s důrazem na komunikaci jako stěžejního modelu aktivní participace. Předkládanou monografii v oblasti sociální práce hodnotím velmi pozitivně s odborným přínosem nejen pro pracovníky v oblasti sociální péče.
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Autor Martin Hříbek, Ivana Shánilová
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-209-3
Počet stran 98
Cena projektový výstup UJAK
První vydání

Elektronická publikace

Formát B5

Dospělí jedinci v pozici andragoga a jejich vzdělávací potřeby v ČR B5 tisk
Autor Miloslav Jůzl (ed.) a kol. autorů
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-205-5
Počet stran 252
Cena  300,-Kč
První vydání

Formát B5

Předkládaný sborník studií a článků je svědectvím stále aktuálního zájmu badatelů o osobu Jana Amose Komenského jako významného učence, který vstoupil do rozvoje celé šíře společenských věd. Známe ho hlavně jako pedagoga, ovšem šíře jeho společenskovědních zájmů byla daleko širší. Dokladem toho je právě uváděný sborník autorů, kteří u Komenského hledají inspiraci pro filozofii, celou šíři pedagogických jevů od všeobecného významu vzdělání přes pedagogické disciplíny teprve se utvářející (penologie, penitenciaristika,..) až po aplikace do současného pedagogického myšlení a osobní pedagogické motivace přispěvatelů. Velice si cením filozofického nadhledu v úvodních příspěvcích, neboť filozoficko-teologické porozumění světu bylo pro Komenského základem pro vytyčení cesty k poznání výchovy a postavení pedagogů v širokém pojetí. Právě osobnost J. A. Komenského jako klasika společenskovědního poznávání světa a inspirace k jeho rozvíjení je jednotícím momentem různých příspěvků ve sborníku.
doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.Na první pohled se může zdát, že život a dílo tohoto myslitele světového významu je již detailně, v odborné, a dokonce i umělecké rovině tak zdokumentováno, že není třeba nic dodávat. Žijeme však v době, v jejíž každodenní hektičnosti se často ztrácejí stěžejní hodnoty a podstata lidství obsažené v duchovním dědictví geniálních osobností minulosti a často i současnosti. J. A. Komenský patří právem do této symbolické galerie velikánů, kteří svými myšlenkami stále ovlivňují naše životní dění. Vezmeme-li v úvahu jen jeho pedagogické názory, musíme konstatovat, že v mnohém předběhly dobu ve které žil, staly se pilíři a také stálou inspirací moderního pedagogického myšlení. To je hlavním důvodem, proč je třeba takováto výročí vhodným způsobem připomínat. Autorům, ať už renomovaným nebo začínajícím akademikům, byla dána
příležitost reflektovat ve svých statích spolu s odborným přínosem pro jednotlivé obory také osobní, do určité míry až „badatelsky intimní“ postoje k vybraným myšlenkám a pasážím v dílech J. A. Komenského.
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Autor Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA, DBA a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-208-6
Počet stran 154
Cena  Projektový výstup (elektronická publikace)
První vydání

Formát B5

Spec ped praxe 2021

 

Autor PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-207-9
Počet stran 111
Cena projektový výstup (elektronická publikace)
První vydání

Formát B5

Postavení ombudsmana B5 fin

 

Autor Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-203-1
Počet stran 152
Cena 231,-Kč
První vydání

Vazba V2

Formát B5

Kniha je v prodeji – prodejna studijních publikací UJAK

 

Autor doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-202-4
Počet stran 296
Cena Poštovné (zasíláme na vyžádání)
Projektový výstup UJAK

První vydání

Vazba V2

Formát B5

Téma 2. světové války a povalečného vývoje je v kontextu 75. výročí jejího ukončení, narůstajících světových problémů a opětovného nadužívání silových řešení vedoucích k růstu chaosu, vysoce aktuální. Přestože průběh a výsledky 2. světové války neměly nikdy v důsledku odlišných ideologických pozic a mocenských zájmů jednoznačnou interpretaci, podařilo se po jejím skončení vytvořit relativně stabilní svět. Rozhodující část elit si uvědomovala, že případná 3. světová válka by nemusela mít vítěze. Pozornost byla proto zaměřena na domácí rozvoj ekonomické a sociální sféry společnosti, vytváření systému ekonomické spolupráce a regionální a celosvětové bezpečnosti. Nehledě na existenci ideologických rozporů mezi Západem a komunistickými režimy Východu, byla realizována vzájemně výhodná spolupráce v oblasti ekonomiky a kultury, byla uzavřena řada dohod, jejichž smyslem bylo snížit riziko vojenské konfrontace a zajistit mírové soužití států s odlišným společenským zřízením.
Pád železné opony, který byl umožněn kolapsem východoevropských komunistických režimů, paradoxně nevedl k prohloubení pozitivních tendencí minulého období. Naopak vzrostl počet regionálních konfliktů, celosvětově se rozšířil terorismus, místo ekonomické spolupráce se vedou obchodní války a prosazuje se politika sankcí odůvodňovaná porušováním demokratických principů.
Předkládaná monografie kolektivu pracovníků katedry Mezinárodních vztahů a diplomacie UJAK Praha zahrnuje analýzu několika období: je to samotná 2. světová válka, její příčiny a průběh; období fungování bipolarity, včetně identifikace klíčových faktorů relativní stability; nakonec vývoj po jejím rozpadu v 90. letech ústící do chaosu prvních dekád 21. století.

 

Autor Michaela Šmídová (eds.)                    
Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-204-2
Počet stran 118
Cena Projektový výstup
Projektový výstup ve spolupráci s CSVŠ

První vydání

E-kniha

Formát B5

text…

 

Autoři doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.   

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. a kol.

Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-149-2
Počet stran 290
Cena 290,-Kč
Kolektivní monografie

První vydání

Vazba V2

Formát B5

text…

 

Autor doc. PhDr. V. Prorok, CSc., (eds.) a kol.
Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-150-8
Počet stran 327
Cena Projektový výstup
Sborník

První vydání

E-kniha

Formát B5

Sborník

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, CSc.           
Rok vydání 2019
ISBN 978-80-7452-138-6
Počet stran 185
Cena
Sborník „Mezinárodní vědecká konference“

První vydání

Vazba V2

Formát B5

text…

 

Autor Dr. Jindřich Nový                          
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-136-2
Počet stran 160
Cena 259,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

Formát A4

text…

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. a kol.
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-134-8
Počet stran 214
Cena
Sborník „Mezinárodní vědecká konference“

První vydání

Vazba V2

text…

 

Autor PaedDr. L. Zormanová, Ph.D.         
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-135-5
Počet stran 160
Cena 209,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

text…

 

Autor doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.       
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-137-9
Počet stran 170
Cena 310,-Kč
Právě v prodeji

Třetí rozšířené a doplněné vydání

Vazba V2

text…

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.       
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-133-1
Počet stran 128
Cena 198,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

text…