Vydané publikace

Název Autor Rok vydání
Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava 2017
Management rizik v současných podmínkách ČASTORÁL, Zdeněk 2017
Penitenciaristika jako věda žalářní JŮZL, Miloslav 2017
Vybrané kapitoly z psychologie (3., rozš. a aktual. vyd.) FARKOVÁ, Marie 2017
Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie HAVLÍK, Radomír 2016
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2016
Didaktika českého jazyka KAMIŠ, Karel, HANZOVÁ, Marie 2016
Obchodní právo I. KOHOUT, Martin 2016
USA po volbách 2016 2016
Veřejné finance BUCHTA, Petr 2016
Základy moderního managementu (2., přeprac. a dopl. vyd.) ČASTORÁL, Zdeněk 2016
Životní styl v informační společnosti KOLESÁROVÁ, Karolína 2016
Aktuální problémy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích BARTÁK, Jan 2015
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2015
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… (č. 2) Univerzita Jana Amose Komenského 2015
Evropská veřejná správa 2015
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci 2015
Management kvality a výkonnosti ČASTORÁL, Zdeněk 2015
Marketing a management cestovního ruchu na národní a regionální úrovni PAULOVČÁKOVÁ, Lucie (ed.) 2015
Marketing: přístup k marketingovému řízení PAULOVČÁKOVÁ, Lucie 2015
Pracovní výchova s didaktikou HONZÍKOVÁ, Jarmila 2015
Základy přírodních věd LANĚ, Pavel 2015
Základy teorie práva ZPĚVÁK, Aleš, FIALA, Zdeněk, JONÁKOVÁ, Tereza 2015
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2014
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… (č. 2) Univerzita Jana Amose Komenského 2014
Biomedicínská terminologie pro speciální pedagogy MACHOVÁ, Jitka 2014
Český jazyk a počáteční psaní na 1. stupni ZS a ZŠS KAMIŠ, Karel 2014
Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch HOUŠKA, Petr 2014
Gerontagogika BENEŠOVÁ, Dana 2014
Metody rozvoje sociálních dovedností KODÝM, Miloslav 2014
Mezinárodní cestovní ruch HAMARNEH, Iveta 2014
Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku 2014
Sociální politika PETRÁŠEK, Josef 2014
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2013
Historie mediální komunikace VERNER, Pavel 2013
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci 2013
Management lidského faktoru: management lidských zdrojů: management lidského kapitálu: personální management ČASTORÁL, Zdeněk 2013
Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku VÍŠEK, Jiří a kol. 2013
Právo a cestovní ruch PETRÁŠ, René 2013
Průmysl cestovního ruchu v Evropské unii HOUŠKA, Petr 2013
Sociální psychologie: vybrané kapitoly KOŤA, Jaroslav, TRPIŠOVSKÁ, Dobromila, VACÍNOVÁ, Marie 2013
Vyučování, učení a kvalita vzdělání pro 21. století NAVRÁTIL, Stanislav, MATTIOLI, Jan 2013
Výzkum veřejného mínění HUK, Jaroslav 2013
Základy finančního managementu TOTH, Daniel 2013
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2012
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci 2012
Organizace záchranných činností v České republice VÍŠEK, Jiří 2012
Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu = Prospects of learning and education in European context VETEŠKA, Jaroslav (ed.) 2012
Řečová a jazyková komunikace spisovné češtiny KAMIŠ, Karel 2012
Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací ČASTORÁL, Zdeněk 2012
Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací ČASTORÁL, Zdeněk 2012
Aktuální otázky vzdělávání dospělých: andragogika na prahu 21. století VETEŠKA, Jaroslav, VACÍNOVÁ, Tereza 2011
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2011
Cestovní ruch a Evropská unie NOVACKÁ, Ľudmila 2011
Dialog mezi hodnotami, aneb, Hodnoty vyřčené a hodnoty žité NYTROVÁ, Olga, PIKÁLKOVÁ, Marcela 2011
Ekonomická kriminalita a management ČASTORÁL, Zdeněk 2011
Personální řízení, současnost a trendy BARTÁK, Jan 2011
Propaganda a manipulace VERNER, Pavel 2011
Správní právo – obecná část BANDŽAK, Josef 2011
Úvod do filozofie výchovy DANEK, Ján 2011
Základy psychológie učenia ŽIVČICOVÁ, Eva 2011
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2010
Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj PROCHÁZKOVÁ, Dana 2010
Etopedie SLOMEK, Zdeněk 2010
K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce PAVLOVÁ, Lenka, VETEŠKA, Jaroslav 2010
Kapitoly z výchovného poradenství: školní poradenské služby (2., upr. a dopl. vyd.) OPEKAROVÁ, Olga 2010
Kapitoly ze somatopedie MILICHOVSKÝ, Luboš 2010
Kompetence ve vzdělávání dospělých VETEŠKA, Jaroslav 2010
Marketing cestovního ruchu ZELENKA, Josef 2010
Príručka pre výchovných poradcov LACENA, Ivan 2010
Psychologie (2., dopln. vyd.) VACÍNOVÁ, Marie, TRPIŠOVSKÁ, Dobromila, FARKOVÁ Marie 2010
Psychopatologie pro speciální pedagogy (2., upr. vyd.) NÝVLTOVÁ, Václava 2010
Sociální a mediální komunikace MUSIL, Josef 2010
Strategický management změn a znalostí ČASTORÁL, Zdeněk 2010
Tvořivé myšlení a inovace SVATOŠOVÁ, Veronika 2010
Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989 VERNER, Pavel 2010
Základy obecné pedagogiky (2. dopl. vyd.) KOHOUT, Karel 2010
Zpravodajství a publicistika (2. vyd.) VERNER, Pavel 2010
Živnostenské podnikání v České republice: v kontextu zákona o živnostenském podnikání NOVOTNÝ, Slavomír 2010
Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých… Univerzita Jana Amose Komenského 2009
Art of Creativity CHADT, Karel, KOUŘIL, Lubomír, PECHOVÁ, Jana 2009
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského VACÍNOVÁ, Tereza 2009
Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontetxtu ZLÁMAL, Jiří 2009
Film a televize, filmová a televizní dramaturgie a programová skladba ŠTROBLOVÁ, Soňa 2009
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci KLUGEROVÁ, Jarmila, PRÁZOVÁ, Irena, VACÍNOVÁ, Tereza 2009
Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých HLADÍLEK, Miroslav 2009
Management cestovní kanceláře a cestovní agentury SYSEL, Jiří, ZURYNEK, Josef 2009
Organizační chování: teoretická východiska a trendy personálního managementu TURECKIOVÁ, Michaela 2009
Rozvoj a řízení lidských zdrojů TURECKIOVÁ, Michaela 2009
Sociálně-právní ochrana dětí NOVOTNÁ, Věra, FEJT, Vladimír 2009
Srovnávací pedagogika VÁŇOVÁ, Miroslava 2009
Základy moderního managementu ČASTORÁL, Zdeněk 2009
Základy teorie práva a pracovní právo KUBÍNKOVÁ, Marcela, STRÁNSKÝ, Jaroslav 2009
Distanční vzdělávání a e-Learning ZLÁMALOVÁ, Helena 2008
Jak dobře mluvit a úspěšně jednat MĚCHUROVÁ Albína 2008
Kapitoly ze somatopatologie ZAJÍC, Milan 2008
Politologie NOVOTNÝ, Lukáš 2008
Politologie (2. vyd.) NOVOTNÝ, Lukáš 2008
Psychologie VACÍNOVÁ, Marie, TRPIŠOVSKÁ, Dobromila, FARKOVÁ Marie 2008
Psychopatologie pro speciální pedagogy NÝVLTOVÁ, Václava 2008
Sociálna psychológia pre učiteĺov ČECH, Ján 2008
Sociologie médií HUK, Jaroslav 2008
Úvod do sociální a masové komunikace MUSIL, Josef 2008
Vybrané kapitoly z psychologie FARKOVÁ, Marie 2008
Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí VETEŠKA, Jaroslav, TURECKIOVÁ, Michaela 2008
Vzdělávání dospělých v ČR a EU VVYHNÁNKOVÁ, Kateřina 2008
Základy andragogiky PALÁN, Langer 2008
Základy kvantitativních metod v ekonomii BÍLKOVÁ, Alena, BERAN, Theodor 2008
Etika a logika v komunikaci NYTROVÁ, Olga, PIKÁLKOVÁ, Marcela 2007
Filosofie SAPÍK, Miroslav 2007
Kapitoly z psychologie učení a výchovy (2. vyd.) VACÍNOVÁ Marie, LANGOVÁ, Marta a kol. 2007
Kapitoly z výchovného poradenství OPEKAROVÁ, Olga 2007
Komunikace v informační společnosti MUSIL, Josef 2007
Mediální publikum a výzkum veřejného mínění HUK, Jaroslav 2007
Personální management v procesu změn BARTÁK, Jan 2007
Profesní vzdělávaní dospělých BARTÁK, Jan 2007
Sociální politika PETRÁŠEK, Josef 2007
Sociální psychologie TRPIŠOVSKÁ, Dobromila, VACÍNOVÁ, Marie 2007
Teorie metodiky výchovy MALACH, Josef 2007
Úvod do praktické žurnalistiky VERNER, Pavel 2007
Základní témeta problematiky nadaných HŘÍBKOVÁ, Lenka 2007
Základy obecné pedagogiky KOHOUT, Karel 2007
Zpravodajství a publicistika (1. vyd.) VERNER, Pavel 2007
Špeciálnopedagogická diagnostika VAŠEK, Štefan 2006
Úvod do sociální a pedagogické komunikace HLADÍLEK, Miroslav 2006
Organizační chování HALBERŠTÁT, Ladislav 2005
Primární základy penologie HANUŠ, Bohuslav 2005
Základy špeciálnej pedagogiky VAŠEK, Štefan 2005
Etika v dějinách filosofie ŽÁČKOVÁ, Dana 2004
Kapitoly z logopedie BALAŠOVÁ, Jana 2003
Moderní vzdělávací technologie PRŮCHA, Jiří 2003
Úvod do studia personalistiky ŠAMONIL, Václav 2003
Ekonomie HEJTMAN, Pavel 2001
Ekonomie – metodická část: pracovní listy HEJTMAN, Pavel 2001
Management středního podniku MAREŠ, Svatopluk 1997
Úvod do studia managementu PRŮCHA, Jiří 1996
Logopedie: cvičné texty BALAŠOVÁ, Jana 1995