Organizace záchranných činností v ČR

 

Autor

doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc.

Rok vydání 2012
ISBN 978-80-7452-028-0
Počet stran 176
Cena 180,-Kč

 

 

 

 

 

 

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají „Integrovaný záchranný systém” (dále je „IZS“). IZS se v ČR buduje od roku 1993, kdy bylo usnesením vlády
č. 246/1993 schváleno jeho 13 zásad. Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Nelze nepominout také skutečnost, že zákonem upravujícím IZS se upravuje také problematika ochrany obyvatel na úrovni státní správy, samo-správy, fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob. Ochrana obyvatel zde stojí vedle IZS a je součástí záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí, ale její úkoly mohou být soustředěny i na tu fázi řešení mimořádné události, které je za hranicí záchranných a likvidačních prací.
IZS vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů, zejména při složi-tých haváriích, nehodách a živelních pohromách, kdy je třeba organizovat společnou činnost všech, kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi přispět k provedení záchrany osob, majetku, nebo životního prostředí. Je to systém spolupráce a koordinace složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací tak, aby stručně řečeno „nikdo nebyl opo-menut, kdo může pomoci  a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel“. To je zejména v hektickém období mimořádných událostí velice nesnadný úkol, který musí mít svá vlastní pravidla. Zmíněná problematika je prezentována s přihlédnutím k dosavadním poznatkům z existence IZS jako nástroje společ-ného postupu při řešení mimořádných událostí.