Základy teorie práva a pracovní právo

 

Autoři

Marcela Kubínková
Jaroslav Stránský

Rok vydání 2009
ISBN 978-80-86723-83-9
Počet stran 160
Cena 180 Kč
Studijní obor VD, EHS

 

 

 

 

 

 

Účel těchto skript je v zásadě dvojí, čemuž odpovídá jejich název a struktura. První část má čtenáře seznámit se základními pojmy právní disciplíny teorie práva a vytvořit tím předpoklad pro možnost poznání práva jako takového. Ačkoli bývá někdy úloha právní teorie ve vztahu k poznání práva a jeho praktické aplikaci podceňována, její význam je ve skutečnosti značný. Právní teorie totiž řeší základní otázky s právem spojované, týkající se jeho podstaty, systému, způsobu jeho závaznosti a předpokladů jeho správného používání.

Na řadu otázek spojených s obecně teoretickým uchopením práva nelze jednoznačně odpovědět a jsou předmětem dlouho trvající a zřejmě nikdy nekončící odborné diskuse. Tato publikace se přitom nesnaží zprostředkovat čtenáři všechny koncepce a názory, které se jednotlivých okruhům právní teorie týkají. Naopak si klade za cíl poskytnout i za cenu značného zjednodušení nejobecnější definice a vysvětlení uvedených pojmů a ponechává tím prostor pro vlastní zamyšlení a uchopení daného problému.

Předměty zájmu jednotlivých kapitol první části jsou popsány z všeobecného hlediska, bez přímé vazby k některému z platných právních řádů. Až v kapitole deváté jsou některé tyto poznatky předvedeny na příkladu platného právního řádu České republiky.

Druhá část skript je věnována jednomu z hlavních odvětví českého práva, a to právu pracovnímu. Pracovní právo je v těchto dnech velmi dynamickým právním odvětvím. Dokazuje to jak přijetí nového pracovněprávního kodexu, tak i široké diskuse o nutnosti změn pracovního práva ve vztahu k současným podmínkám hospodářské soutěže a celosvětové konkurence, probíhající na české i evropské úrovni.

Záměrem zde bylo poskytnout čtenáři přehled o základních institutech a pojmech individuálního a kolektivního pracovního práva a zprostředkovat tím relativně ucelenou informaci o platné právní úpravě pracovněprávních vztahů. Hlavní důraz byl proto kladen na vysvětlení obecných pojmů a zásad, na kterých je české pracovní právo vystavěno, a poté byl podán výklad o vzniku, změně a zániku pracovněprávních vztahů a základních právech a povinnostech, které zaměstnanci a zaměstnavatelé při výkonu pracovněprávních vztahů mají.