Andragogická revue

 

Art of creativity

Andragogická revue

Československý vědecký
časopis zaměřený na teorii
vzdělávání dospělých, rozvoj
lidských zdrojů a andragogiku

Rok vydání 2009
ISSN 1804-1698
Počet stran 128
Cena 90 Kč

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři,

právě v rukách držíte první číslo česko-slovenského vědeckého časopisu Andragogická revue. Cesta k jeho vzniku byla poměrně dlouhá… První diskuze o možnosti a podobě odborného andragogického časopisu proběhly v roce 2008 na Katedře andragogiky Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově, kde jsme se s kolegyní PhDr. Michaelou Tureckiovou, CSc., v rámci řešení grantového projektu zúčastnili přednáškového pobytu na Institutu edukologie a sociální práce. U zrodu této společné myšlenky stáli výrazné osobnosti andragogického myšlení paní profesorka PhDr. Anna Tokárová, CSc. a pan docent PhDr. Vladimír Frk, CSc.

Na přelomu roku 2008 a 2009 jsme se několikrát sešli na „nultých“ redakčních radách, kde jsme rámcově domlouvali podmínky, možnosti a technicko-administrativní zajištění redakční a vydavatelské práce. Organizace přípravy časopisu se ujala Univerzita Jana Amose Komenského Praha a ke spolupráci byli přizváni významní andragogové z České republiky, Slovenské republiky a dalších zemí, např. prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., prof. PhDr. Dušan Šimek, prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., doc. Dr. Milan Beneš, doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., prof. Jindra Kulich (Kanada) a prof. Peter Jarvis (Velká Británie).

V lednu 2009 se historicky poprvé sešla redakční rada na půdě Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově a již kompletní redakční rada zasedala na půdě Univerzity Jana Amose Komenského Praha dne 31. března 2009. V tento den zástupci českých a slovenských kateder andragogiky a další významní odborníci z oblasti vzdělávání dospělých připravili strukturu a rámcový návrh obsahu prvního čísla Andragogické revue. Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha, doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., se osobně angažoval a významně podpořil vydávání nového vědeckého časopisu. Šéfredaktorem byl jmenován PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., vedoucí Centra pro vědu Univerzity Jana Amose Komenského Praha a jeho zástupkyní PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., odborná asistentka Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Naše společné úsilí má první výsledek. Výsledek v podobě tohoto výtisku Andragogické revue, historicky prvního česko-slovenského vědeckého časopisu, který se bude věnovat teorii vzdělávání dospělých, rozvoji lidských zdrojů a andragogice, která se nám všem – členům redakční rady a vám, našim čtenářům – stala výzvou nebo posláním. Děkujeme členům redakční rady a redakčního kruhu za podporu a aktivní přístup při zrodu našeho časopisu.

Dovolte mi, abych na závěr popřál Andragogické revue a především lidem, kteří ji tvoří a tvořit budou, hodně energie a optimizmu a také sílu, abychom společnými silami překonali překážky a nástrahy nejen vědy samotné, ale i ty pramenící někdy z nepochopení, někdy z neznalosti.

V Praze 1. října 2009

PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
šefredaktor